Notulen Najaarsvergadering 30 oktober 2015

 

1.Opening:

 • De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering

2.Presentielijst:

 • Aanwezig 13 leden,  afgemeld 8 leden en van 7 leden niets vernomen.

 

3.ONA wedstrijdreglement:

 • Punt 2.2 – wordt vervangen door “Vriendschappelijke wedstrijden + winterwedstrijden”
 • Punt 2.4 – 5 proefpijlen wordt vervangen door 2 proefpijlen
 • Presentielijst oefenavond – hier wordt door elke schutter zelf ingevuld of hij/zij wel niet aanwezig was. Zondagochtend i.p.v. donderdagavond x zetten bij donderdagavond. Is men zowel donderdagavond alsook zondagochtend geweest 2 x-en bij donderdagavond plaatsen. Bij onduidelijkheden kan men contact opnemen met een van de bestuursleden.
 • Het wedstrijd reglement, is na aanpassen van bovenvermelde punten door de aanwezige leden aangenomen.
 • Kopie van het ONA wedstrijdreglement wordt via mail naar alle leden opgestuurd. Tevens zal een kopie op het prikbord in het clublokaal worden opgehangen.

 

4.Bonds- Nationaal concours 2016:

 • Huur sporthal is geregeld.
 • Half november zal naar alle leden een lijst met sponsoren van het vorige bondsconcours worden opgestuurd. Iedereen dient dan aan te geven waar men naar toe wil gaan en dit zo snel mogelijk naar het secretariaat retour te zenden. Eind november zal iedereen dan een lijst met te bezoeken sponsoren krijgen.
 • Sponsor bezoek wordt uitgevoerd in tweetallen
 • Er zal een begeleidend schrijven met info worden opgesteld voor deze sponsorbezoeken
 • Verdere info acties volgen in januari 2016.
 • Er zal de komende periode een advertentie in het weekblad worden geplaatst betreffende het jubileum 2016.
 • VZ zal een en ander ook op de website van ONA plaatsen.
 • Andere ideeën zijn natuurlijk van harte welkom. Stuur deze naar hbs-ona@ziggo.nl
 • Besloten is om de receptie in café de Sport te houden.

 5.Vacature bestuurslid en reserve beheerder:

 • Bestuur zal komende periode actief gaan werven/praten met leden om de vacatures van penningmeester en reserve beheerder ingevuld te krijgen.

6.Najaarsvergadering Bond Gezellig Samenzijn:

 • Op 16 november 20:00uur zal in de schietaccommodatie van HBV De Zwarte Roos te Slek-Echt een najaarsvergadering van G.S. worden gehouden. Agenda punt: onderzoek samenwerking NHB en Regio Limburg. Alle leden zijn hier van harte welkom. De agenda en de bijlagen zullen ter info via mail naar alle leden worden gestuurd.

 7.Sluiting

 • De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst naar de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

Reacties zijn gesloten.